MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

 

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99, 75/99 i 117/01) ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NOSTRIFIKACIJI PROJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o nostrifikaciji projekata (»Narodne novine«, broj 98/99) u članku 8. stavku 3. riječi: »Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja«.

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštenje za nostrifikaciju za jedno ili više područja projektiranja daje se pravnoj osobi registriranoj za projektiranje koja ima uposlena najmanje dva ovlaštena arhitekta i/ili dva ovlaštena inženjera iste struke za koje se područje ovlaštenje traži s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju i koji su projektirali građevine osobite složenosti.

(2) Radnim iskustvom u projektiranju u smislu ovog Pravilnika smatra se radno iskustvo stečeno u projektiranju u svojstvu projektanta, glavnog projektanta, odnosno projektanta voditelja, koordinatora projekta ili odgovornog projektanta prema propisima koji su važili prije početka primjene Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99, 75/99 i 117/01).

(3) O stupnju složenosti građevina Stručni odbor za poslove nostrifikacije odlučuje u postupku davanja mišljenja«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»3. Popis uposlenih ovlaštenih arhitekata i/ili ovlaštenih inženjera s popisom značajnih projekata koje su izradili u svojstvu projektanta, glavnog projektanta, odnosno projektanta voditelja, koordinatora projekta ili odgovornog projektanta«.

U stavku 2. iza podstavka 3. dodaju se novi podstavci 4. i 5. koji glase:

»4. Dokaz o upisu ovlaštenih arhitekata ili ovlaštenih inženjera u Imenik ovlaštenih arhitekata i/ili imenike ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

5. Dokaz da su ovlašteni arhitekti i/ili ovlašteni inženjeri uposleni u pravnoj osobi koja je podnijela zahtjev za ovlaštenje za nostrifikaciju.«

Iza podstavka 4. koji postaje podstavak 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi: »7. i druge dokaze po potrebi«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 1. riječi: »ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja« zamjenjuju se riječima: »ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Ministarstvo vodi evidenciju o danim ovlaštenjima za nostrifikaciju i odbijenim zahtjevima za davanje i produženje ovlaštenja za nostrifikaciju.

(6) Popis ovlaštenih pravnih osoba za nostrifikaciju objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Postupak pokrenut po odredbama Pravilnika o nostrifikaciji projekata (»Narodne novine«, broj 98/99) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 360-01/03-04/0006
Urbroj: 531-01-03-2
Zagreb, 18. ve ljače 2003.


Ministar

Božo Kovačević, v. r.

 

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17