MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

 

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99 i 75/99), ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA KONTROLU PROJEKATA

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. podstavak 1. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlašte nja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, br. 2/00) mijenja se i glasi:

»1. mehaničku otpornost i stabilnost

– betonskih i zidanih konstrukcija,

– metalnih i spregnutih konstrukcija,

– drvenih konstrukcija,

– temeljnih konstrukcija, konstrukcija zaštite građevnih jama i

– podzemnih građevina, temeljnog i saniranog tla te nasutih građevina

– i odlagališta,

– konstrukcija hidrotehničkih građevina,«

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovlaštenje se daje ovlaštenom arhitektu ili ovlaštenom inženjeru s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju, koji je projektirao složene građevine i koji je na drugi način dao značajni doprinos tehničkoj struci.«

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»O složenosti građevina i značaju doprinosa kandidata tehnič koj struci, u smislu ovoga Pravilnika, odlučuje u postupku davanja mišljenja o kandidatu Stručni odbor za poslove kontrole projekata.«

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »Zakonom o gradnji« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Pravilnikom o kontroli projekata«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Smatra se da revident nije u svojem radu postupao u skladu sa Zakonom o gradnji, Pravilnikom o kontroli projekata i ovim Pravilnikom ako mu je poništeno izvješće o kontroli projekta ili ako nije dostavio dva ili više godišnjih izvješća o obavljenim kontrolama.«

U stavku 3. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »dvije«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. riječi: »ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja« zamjenjuje se riječima: »ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Šest članova Odbora su istaknuti stručnjaci za pojedina područja projektiranja koje predlaže između svojih članova Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a jedan član i tajnik Odbora su državni službenici Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređe­nja, (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«

U stavku 4. riječ: »kojeg« zamjenjuje se riječju: »koji«.

Članak 6.

Stručni odbor za poslove kontrole projekata osnovan sukladno članku 6. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/00) obavljat će poslove Odbora po ovom Pravilniku do osnivanja Odbora sukladno članku 5. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Postupci pokrenuti po Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/00) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po tom Pravilniku.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 360-01/00-04/03

Urbroj: 531-01-00-1

Zagreb, 8. rujna 2000.

 

Ministar

Božo Kovačević, v. r.

 

 

 

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17