MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

 

Na temelju članka 14. stavka 3. i članka 144. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03 i 100/04), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI

 

Članak 1.

U Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 89/06) u članku 4. stavku 1. točki 8. u zagradi, iza riječi »pult« i zareza dodaje se »induktivna petlja ili transmisijski obruč« i zarez.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. točki 1. iza riječi »kavana« veznik »i« se zamjenjuje zarezom, a iza riječi »restoran« dodaje se »i drugi prostori za obavljanje ugostiteljske djelatnosti«.

Članak 3.

U članku 16. stavku 2. podstavak 10. mijenja se i glasi: » – vjetrobran duljine 240 cm ili toplinski zastor,«.

Članak 4.

U članku 22. stavku 8. posljednja rečenica mijenja se i glasi: »Ukupni broj pristupačnih apartmana određuje se zaokruživanjem na prvu višu deseticu.«

Članak 5.

U članku 44. stavku 1. točki 1. alineji 9. iza »200 m2« briše se zarez i dodaje »i«, a u alineji 15. iza »17.«, dodaje se »18.,«.

U istom članku i stavku, u točki 2. alineji 5. iza riječi »kavana« veznik »i« se zamjenjuje zarezom, a iza riječi »restoran« dodaje se »i drugi prostori za obavljanje ugostiteljske djelatnosti«.

Članak 6.

U članku 46. stavak 3. mijenja se i glasi: »Obvezni broj pristupač nih soba u hotelu (soba/TWC) s 50 i više soba, u đačkom i studentskom domu hotelskog tipa (soba/TWC), hostelu s 50 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama, đačkom i studentskom domu u kojima se nalaze zajedničke sanitarne jedinice, određuje se na način da se na prvih 50 soba obvezno izvodi jedna pristupačna soba, te po jedna za svakih idućih deset. Ukupni broj pristupačnih soba određuje se zaokruživanjem broja soba na prvu višu deseticu.«

Članak 7.

U članku 47. stavku 2. briše se riječ »hotelu« i dodaje riječ »hostelu«.

Članak 8.

U članku 49. stavku 1. iza riječi »kavana« veznik »i« se zamjenjuje zarezom, a iza riječi »restoran« dodaje se »i drugi prostori za obavljanje ugostiteljske djelatnosti« i iza riječi »pristupačnost« dodaje se riječ »elementima«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/07-04/2
Urbroj: 531-01-07-1
Zagreb, 30. svibnja 2007.

 

 

Ministrica
Marina Matulović Dropulić dipl. ing. arh., v. r.

 

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17