MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

 

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08) u članku 13. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– srednju školu programa tehničara (SSS), s trajanjem srednjoškolskog obrazovanja najmanje četiri školske godine,«

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer ili odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekao najmanje 300 ECTS bodova.«

Članak 2.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Tajnik ispitnog povjerenstva obavlja administrativne poslove vezane uz spis za polaganje stručnog ispita pojedinog kandidata te upisa uvjerenja o položenom stručnom ispitu i propisanih podataka u Registar izdanih uvjerenja o položenim stručnim ispitima.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Administrativni poslovi iz stavka 2. ovoga članka uključuju osobito:

– provjeru jesu li zahtjevu za polaganje stručnog ispita priloženi svi propisani dokumenti,

– provjeru jesu li u zahtjevu za polaganje stručnog ispita navedeni svi podaci propisani obrascem zahtjeva,

– provjeru ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita,

– provjeru jesu li plaćeni troškovi stručnog ispita.«

Članak 3.

U članku 22. stavku 2. podstavku 1. na kraju podstavka riječ: »i« briše se i stavlja se zarez.

U podstavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se riječ: »i«.

Iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»– plaćenim troškovima polaganja stručnog ispita.«

Članak 4.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Kandidat koji uz zahtjev za polaganje stručnog ispita ne priloži dokaze propisane ovim Pravilnikom i/ili koji priloženim dokazima ne dokaže da ispunjava uvjete za polaganje ispita propisane ovim Pravilnikom, nema pravo pristupiti polaganju ispita, o čemu ga se obavještava pisanim putem.«

Članak 5.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Kandidat može pisanim podneskom bez navođenja razloga odgoditi polaganje stručnog ispita pod uvjetom da taj podnesak dostavi Ministarstvu najkasnije 8 dana prije dana određenog za polaganje. Na ovakav način ispit se može odgoditi samo jednom.

Kandidat koji je odgodio polaganje stručnog ispita na način iz stavka 1. ovoga članka dužan je pristupiti polaganju stručnog ispita kad ga se ponovno pozove. Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita kad ga se ponovno pozove smatra se da ispit nije položio.

Ako kandidat oboli ili mu se dogode drugi ozbiljni nepredviđeni razlozi zbog kojih ne može pristupiti polaganju stručnog ispita, on polaganje ispita može odgoditi uz uvjet da o tome obavijesti Ministarstvo i da razloge opravda odgovarajućim dokazom najkasnije u roku od 5 dana od dana određenog za polaganje ispita.

U slučajevima iz stavka 1. i 3. ovoga članka smatra se da kandidat stručni ispit nije polagao.

Članak 6.

Iza članka 25. dodaje se članak 25.a koji glasi:

»Članak 25.a

Kandidat može pisanim podneskom bez navođenja razloga odustati od polaganja stručnog ispita pod uvjetom da taj podnesak dostavi Ministarstvu najkasnije 8 dana prije dana određenog za polaganje.

Kandidat koji je odustao od polaganja stručnog ispita može ponovno pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od 6 mjeseci od dana kada je Ministarstvu dostavio podnesak kojim odustaje od polaganja ispita.

Kandidat koji je u skladu sa stavkom 1. ovoga članka odustao od polaganja ispita ima pravo na povrat troškova polaganja stručnog ispita koje je platio, ako to zatraži pisanim putem.«

Članak 7.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Prije početka polaganja stručnog ispita tajnik ispitnog povjerenstva obvezno utvrđuje identitet svakog kandidata te ga upoznaje s njegovim pravima i obvezama pri polaganju stručnog ispita.«

Članak 8.

U članku 36. stavak 4. briše se.

Članak 9.

U članku 39. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Razdoblje stručnog usavršavanja može se produljiti u jednom petogodišnjem razdoblju najviše za godinu dana, a zahtjev za donošenje rješenja iz stavaka 2. ovoga članka može se podnijeti nakon prestanka razloga zbog kojeg se produljenje traži.«

Članak 10.

U članku 42. stavku 1. riječi: »u pravilu« i zarez ispred i iza tih riječi brišu se.

Članak 11.

U članku 47. stavku 1. podstavku 5. iza riječi usavršavanja briše se točka i stavlja se zarez.

Iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»– dostaviti Ministarstvu pobližu godišnju razradu petogodišnjeg programa stručnog usavršavanja za svako predstojeće izvještajno razdoblje.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Izvještajno razdoblje za izvještaje iz stavka 1. podstavka 3. i razradu iz stavaka 1. podstavka 6. ovoga članka je razdoblje od 1. studenoga prethodne godine do 31. listopada tekuće godine, pri čemu se izvještaj za prethodno izvještajno razdoblje dostavlja Ministarstvu do 30. studenoga tekuće godine, a pobliža razrada petogodišnjeg programa za predstojeće izvještajno razdoblje dostavlja Ministarstvu do 31. listopada tekuće godine.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Pobliža razrada petogodišnjeg programa stručnog usavršavanja iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka osobito sadrži:

– razradu pojedinog tečaja ili skupa s okvirnim prikazima i približnim trajanjem predavanja, okruglih stolova ili radionica koje će biti održane,

– zapisnik ili drugi dokument nositelja programa o vrednovanju pojedinog tečaja ili skupa (predavači, trajanje, kategorizacija i sl.).«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 12.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Pripremni programi za polaganje stručnih ispita u organizaciji strukovnih udruga i drugih organizatora ne smatraju se programima stručnog usavršavanja i za njih se ne izdaje suglasnost, ne stječu bodovi propisani ovim Pravilnikom za stručno usavršavanje, nisu obvezni i ne smatraju se odgovarajućom pripremom za polaganje stručnog ispita u skladu s ovim Pravilnikom.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08), osim postupka davanja suglasnosti za provedbu pripremnih programa za pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita, postupaka davanja suglasnosti na petogodišnji program stručnog usavršavanja, postupka polaganja stručnog ispita i upisa u registre, dovršit će se po odredbama tog Pravilnika.

Postupak davanja suglasnosti za provedbu pripremnih programa za pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita, postupak davanja suglasnosti na petogodišnji program stručnog usavršavanja, postupak polaganja stručnog ispita i upisi u registre započeti po odredbama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08) dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti suglasnosti izdane za provedbu pripremnih programa za pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita izdane na temelju Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08).

Članak 15.

Obrazac SIG – 1, SIG – 2, SIG – 3 i SIG – 4 koji je podrobnije opisan u prilogu 1., 2., 3., odnosno 4. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08) zamjenjuje se Obrascem SIG – 1, SIG – 2, SIG – 3 i SIG – 4 pobliže propisanom u Prilogu 1., 2., 3., odnosno 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Tablica iz Priloga 5. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08) zamjenjuje se Tablicom iz priloga 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova u izgradnji objekata i druga odgovarajuća uvjerenja o položenom stručnom ispitu stečena na području bivše Jugoslavije prije 8. listopada 1991. godine izjednačena su po pravnoj snazi s odgovarajućim uvjerenjima stečenima u Republici Hrvatskoj.

Članak 17.

Osobe i podatci o osobama za koje se prema članku 55. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08) smatra da su položile stručni ispit za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i graditeljstva upisuju se pod uvjetima propisanim tim člankom u Registar priznatih stručnih ispita za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i graditeljstva.

Registar priznatih stručnih ispita za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i graditeljstva vodi tajnik ispitnog povjerenstva na Obrascu SIG-5 pobliže propisanom u Prilogu 6. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 360-01/09-04/23

Urbroj: 531-01-09-1

Zagreb, 19. studenoga 2009.

 

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.
 
Priloge možete pronaći OVDJE.

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17