Pravo vlasništva prestaje kad:

1. druga osoba stekne to pravo,

2. vlasnik napusti tu stvar što vlasnik izražava na nedvojben način,

3. stvar propadne pri čemu vlasnik zadržava pravo na ostatke propale stvari.

Vlasnik nekretnine je dužan pri korištenju nekretnine suzdržavati se od radnji i otklanjati uzroke što potiču od njegove nekretnine i kojim se otežava korištenje drugih nekretnina (dim, toplina, čađa, buka, otpadne vode i sl.).

Etažno vlasništvo

Ako se nekretnina sastoji od zemljišta i zgrade na njemu sa više korisnika, tada je i jedno i drugo u vlasništvu pojedinih osoba u određenom odnosu. Neki dijelovi nužno ostaju i dalje zajednički na korištenju i upravljanju u idealnim dijelovima. Posebni dijelovi zgrade mogu biti u građanskom vlasništvu (etažno vlasništvo) odnosno na posebnom dijelu zgrade može postojati i vlasništvo nad idealnim dijelovima. U etažnom vlasništvu mogu biti samo pojedini stanovi i pojedine prostorije. Na zajedničkim dijelovima višestambene zgrade koji služe zgradi kao cjelini svi vlasnici posebnih dijelova imaju trajno pravo korištenja.

Na zajedničkim dijelovima višestambene zgrade koji služe samo nekima a ne svim posebnim dijelovima zgrade, vlasnici tih posebnih dijelova imaju trajno pravo korištenja. Vlasnici posebnih dijelova dužni su učestvovati u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrade razmjerno vrijednosti njihovih posebnih dijelova. Vlasnici etažnih dijelova imaju pravo nad idealnim dijelom zemljišta zgrade razmjerno vrijednosti svog posebnog dijela prema ukupnoj vrijednosti zgrade.

Vlasnik može vršiti preprave na svom dijelu zgrade ako se njima ne dira u posebni dio drugog vlasnika te uz suglasnost svih vlasnika posebnih dijelova zgrade. Preprave moraju biti izvedene tako da zadovoljavaju urbanističko i arhitektonsko oblikovanje te propise koji se na takav zahvat odnose. Etažno vlasništvo upisuje se u posebnu zemljišnu knjigu "Etažno vlasništvo" ("E").

Suvlasništvo

Više osoba ima pravo vlasništva na nepodijeljenoj stvari u idealnom (razmjernom) i/ili jednakom dijelu. Kad se vlasništvo ne može razdvojiti nastaje SUVLASNIŠTVO. Suvlasnik ima pravo raspolagati sa svojim djelom bez suglasnosti ostalih suvlasnika, ali da pri tom ne povrijedi njihova prava Suvlasnik se koristi stvari zajedno sostalim Troškove korištenja i održavanje stvari snose suvlasnici razmjerno veličini svojih dijelova. Stranim fizičkim osobama mogu se u skladu s urbanističkim planovima davati u dugoročni zakup nekretnine na teritoriju RH na rok od najmanje 5 a najviše 30 godina. 

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17