Rješenje o uvjetima građenja izdaje se za građenje cijele građevine. Građevinska dozvola i potvrda glavnog projekta izdaje se za građenje jedne ili više cjelovitih građevina određenih lokacijskom dozvolom za složenu građevinu. Ako je prije građenja građevine potrebno ukloniti prethodno izgrađenu građevinu ili njezin dio, uklanjanje te građevine određ je se rješenjem o uvjetima građenja, te potvrdom glavnog projekta, odnosno građevinskom dozvolom na temelju lokacijske dozvole.

Zahtjevu za izdavanje rješenja o uvjetima građenja investitor prilaže: 

 • tri primjerka idejnog projekta sa situacijom na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi, 
 • posebne uvjete tijela državne uprave nadležnog za poslove kulturnih dobara za građevinu koja se nalazi u naselju ili dijelu naselja koje je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao kulturnopovijesna cjelina ili je sama građevina upisana u taj Registar kao kulturno dobro, 
 • pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima, 
 • dokaz da ima pravo graditi na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica, odnosno na postojećoj građevini.

U postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja utvrđuje se:

 • da li je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom,
 • da li je idejni projekt izrađen u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i posebnih propisa,
 • da je građevna čestica uređena pristup s prometne površine, odvodnja otpadnih voda i propisani broj parkirališnih mjesta, izrađen UPU ili DPU, 
 • mjesto i način priključenja na prometnu, komunalnu infrastrukturu i drugu infrastrukturu 
 • da su zahtjevu za izdavanje rješenja priloženi svi propisani dokumenti.

Investitor je dužan ishoditi izmjenu i/ili dopunu rješenja o uvjetima građenja ako:

 • tijekom građenja namjerava izmijeniti glavni projekt zgrade u odnosu na idejni projekt, odnosno prostornim planom u skladu s kojim je izrađen; 
 • ako tijekom građenja namjerava na građevini za koju se izdaje potvrda učiniti izmjene kojima se mijenja usklađenost građevine s utvrđenim lokacijskim uvjetima; 
 • ako tijekom građenja namjerava na građevini učiniti izmjene kojima se mijenja usklađenost građevine s utvrđenim lokacijskim uvjetima i/ilikojima se utječe na  ispunjavanje bilo kojeg bitnog zahtjeva za građevinu; 
 • ako se tijekom građenja promijeni investitor.

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17