Investor je dužan Ministarstvu ili nadležnom upravnom tijelu, građevinskoj inspekciji i inspekciji rada, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja ili nastavka izvođenja građevinskih radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca, prijaviti početak građenja, odnosno nastavak radova u pismenom obliku.

Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

Izvođač na gradilištu mora imati: 

  • rješenje o upisu u sudski registar, obrtnicu i/ili ugovor o udruživanju izvođača prema posebnom zakonu, 
  • akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, 
  • akt o imenovanju nadzornog inženjera, 
  • rješenje o uvjetima građenja, potvrdu glavnog projekta, odnosno građevinsku dozvolu s idejnim odnosno glavnim projektom, 
  • izvedbene projekte s mišljenjem projektanta glavnog projekta i ovjerene od revidenta, 
  • izvješća revidenata o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano, 
  • građevinski dnevnik, 
  • dokaze o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode, 
  • elaborat iskolčenja građevine.

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17