Lokacijska dozvola izdaje se za sve građevine osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2 i jednostavne građevine i radove. Lokacijsku dozvolu izdaje nadležno upravno tijelo županije, Grada Zagreba ili velikog Grada na čijem se području planira zahvat u prostoru. Ministarstvo izdaje lokacijsku dozvolu za zahvate u prostoru, koje Vlada određuje uredbom, te za zahvat u prostoru koji je planiran na području dviju ili više županija, odnosno Grada Zagreba.

Zahtjev za lokacijskom se treba riješiti u roku od 60 dana, ona vrijedi 2 godine.

Lokacijska dozvola sadrži:

 • oblik i veličinu građevne čestice prikazan na posebnoj geodetskoj podlozi,
 • namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine,
 • smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, na PGP,
 • uvjeti za oblikovanje građevine
 • uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad invalidnih osoba,
 • uvjeti za uređenje građevne čestice, osobito zelenih i parkirališnih površina,
 • način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu,
 • mjere zaštite okoliša, odnosno uvjeti zaštite prirode te način sprječavanja
 • nepovoljna utjecaja na okoliš,
 • posebni uvjeti tijela i osoba određenih prema posebnim propisima,
 • ostali uvjeti iz dokumenta prostornog uređenja od utjecaja na zahvat u prostoru,
 • uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru (obveza uklanjanja postojećih građevina, sanacija terena građevne čestice, fazno građenje pojedinih cjelina zahvata u prostoru obveza ispitivanja tla i dr.) i
 • idejni projekti za gradnju građevine.
 Lokacijska dozvola se može izdati samo za uređenu građevinsku česticu.

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17