euro_radnikSavez za energetiku Zagreba i Banco Popolare Croatia pripremili su pregled programsko-interesnih natječaja Europske unije za male i srednje poduzetnike za kraj 2011. i cijelu 2012. godinu.
Informacije o mogućnostima korištenja fondova Europske unije za male i srednje poduzetnike možete dobiti putem EU Deska Banco Popolare Croatia koji je osnovan u zajedničkoj suradnji sa Savezom za energetiku Zagreba. Informacije o pronalaženju partnera se mogu dobiti i putem Europske poduzetničke mreže Hrvatske.
Radi se o sljedećim programima:
A) CIP - Okvirni program za konkurentnost i inovacije: CIP je provedbeni program Europske unije koji ima za cilj potaknuti konkurentnost europskih poduzeća. Program se provodi od 2007. do 2013. godine i raspolaže budžetom od 3.62 milijardi eura, a namijenjen je prije svega financiranju projekata malih i srednjih poduzetnika. Također, CIP program usmjeren je održivom razvoju inovativnog malog i srednjeg poduzetništva, usklađen s politikom zaštite okoliša, korištenjem obnovljivih izvora energije, uz mogućnost lakšeg pristupa financijskim oblicima pomoći i učenja na primjerima najbolje prakse. CIP program obuhvaća tri operacionalna programa: program za poduzetništvo i inovacije (EIP), Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) i Inteligentna energija Europe (IEE).
NATJEČAJ 01. Program za poduzetništvo i inovacije (EIP) - Eko inovacije Eko-inovacije, potprogram Programa Zajednice CIP, podrazumijevaju sve oblike inovacijskih aktivnosti koje rezultiraju ili čiji je cilj bitno poboljšanje zaštite okoliša. Eko-inovacije uključuju nove proizvodne procese, nove proizvode ili usluge te nove metode poslovanja i upravljanja, čije će korištenje ili provedba spriječiti ili znatno smanjiti rizike za okoliš, zagađenje i sve druge negativne posljedice uporabe resursa tijekom životnog ciklusa srodnih aktivnosti. Prioritetna područja sukladno politici Europske unije: recikliranje i iskorištavanje otpadnih materijala, sektor graditeljstva: smanjenje potrošnje resursa i otpada u proizvodnji, prehrambeni proizvodi i učinkovito korištenje vode, zeleno poslovanje i "inteligentna" nabava. OTVARANJE SVIBANJ 2012. - ZATVARANJE RUJAN 2012. (predviđeno)
NATJEČAJ 02. Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija odnosi se na informacijsko-komunikacijske tehnologije za nisko ugljičnu ekonomiju i digitalnu mobilnost, digitalne sadržaje, informacijsko-komunikacijske tehnologije za zdravlje, informacijsko-komunikacijske tehnologije za inovativno upravljanje i javne usluge te otvorene inovacije za buduće usluge omogućene putem interneta u inteligentnim gradovima. OTVARANJE OŽUJAK 2012. - ZATVARANJE LIPANJ 2012. (predviđeno)
NATJEČAJ 03. Inteligentna energije Europe (IEE) Cilj Inteligentne energije, također potprograma Programa Zajednice CIP, je doprinijeti sigurnoj, održivoj i cjenovno kompetitivnoj energiji za Europu kroz poticanje energetske učinkovitosti i racionalnog korištenja energetskih resursa, promicanje novih i obnovljivih izvora energije, potporu energetskoj diversifikaciji i promicanje energetske učinkovitosti i korištenja novih i obnovljivih izvora energije u transportu. U operativnom smislu pokriva djelovanje u sljedećim područjima - energetska učinkovitost i racionalno korištenje energetskih resursa (SAVE), novih i obnovljivih izvora energije (ALTENER) i energije u transportu (STEER) kojim se potiče energetska učinkovitost i korištenje novih i obnovljivih izvora energije u prometu. OTVARANJE SIJEČANJ 2012. - ZATVARANJE SVIBANJ 2012. (predviđeno)
B) IPA - Instrument pretpristupne pomoći: Instrument pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accession assistance) novi je instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013. koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova. Program IPA sastoji se od sljedećih pet komponenti: IPA I - jačanje kapaciteta i izgradnja institucija; IPA II -  prekogranična suradnja; IPA III - regionalni razvoj; IPA IV - razvoj ljudskih potencijala i IPA V - ruralni razvoj.
NATJEČAJ 04. Program IPA III - Regionalni razvoj | IPA IIIc - Regionalna konkurentnost | Shema - Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva Ova komponenta programa IPA (IPA III) podupire infrastrukturne projekte u sektorima zaštite okoliša i prometa kao i programe poticanja konkurentnosti i regionalnog razvoja. Ova sastavnica predstavlja nastavak programa ISPA i komponente gospodarske i socijalne kohezije programa Phare te predstavlja pripremu za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj nakon pristupanja. Korištenje sredstava unutar komponente III programa IPA temelji se na višegodišnjim programskim dokumentima tzv. Operativnim programima za sektore prometa, okoliša i regionalne konkurentnosti. Sukladno sektorskim prioritetima u okviru Operativnih programa potrebno je identificirati prioritete i specifične mjere te financijska sredstva namijenjena za njihovu provedbu. Potencijalni korisnici su tijela državne uprave, javne i znanstvene ustanove te posebno poslovna zajednica. Komponenta IPA IIIc namijenjena je financiranju projekata iz područja regionalne konkurentnosti. Cilj Operativnog programa za regionalnu konkurentnost podrazumijeva korištenje raspoloživih financijskih sredstava za mjere jačanja gospodarske konkurentnosti i poticanja razvoja i rasta poduzetništva, odnosno stvaranje boljih uvjeta poslovanja i potpore malim i srednjim poduzetnicima. Cilj sheme 'Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva' je jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika poticanjem ulaganja u tehnologije i proizvodne metode koje promiču zeleno gospodarstvo, te jačanje razvojnih potencijala za nove i konkurentne proizvode u skladu s eko i drugim međunarodnim standardima. Uvođenjem međunarodnih eko standarda i energetski učinkovite tehnologije u proizvodne procese ojačat će se konkurentnost malih i srednjih poduzeća. Primjenom najbolje prakse i uspješnih poslovnih modela lakše će se razviti novi, konkurentniji proizvodi. OTVARANJE: STUDENI 2011. - ZATVARANJE SIJEČANJ 2012. (predviđeno)
NATJEČAJ 05. Program IPA V - Ruralni razvoj | IPARD Program Mjera 302 - Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti IPARD je pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. godine. Sastavni je dio IPA V (Ruralni razvoj), čiji su osnovni ciljevi pomoć državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje budućih EU fondova. S raspisivanjem natječaja IPARD Program Mjera 302 potencijalni će korisnici moći ostvariti potporu za ulaganja unutar sektora: ruralni turizam, tradicijski obrti, izravna prodaja, slatkovodno ribarstvo, uslužne djelatnosti u ruralnom području, pogoni za preradu na farmama, proizvodnja gljiva i obnovljivi izvori energije. Potencijalni korisnici su fizičke i pravne osobe (mikro poduzetnici), u sustavu PDV-a, 100% u privatnom vlasništvu ili sa do 25% državnog vlasništva, vlasništva jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave i/ili grada Zagreba. Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR (oko 1,09 milijuna kuna), osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje iznosi 675.000 EUR (oko 5 milijuna kuna). Potpora iznosi do 50% od tog iznosa. OTVARANJE SIJEČANJ 2012. - ZATVARANJE OŽUJAK 2012. (predviđeno)
RASPORED
Kalendarski poredak (po mjesecu otvaranja) natječaja Europske unije za male i srednje poduzetnike za kraj 2011. i cijelu 2012. godinu
11/2011-01/2012: Program IPA III - Regionalni razvoj | IPA IIIc - Regionalna konkurentnost | Shema - Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva)
01/2012-03/2012: Program IPA V - Ruralni razvoj | IPARD Program Mjera 302 - Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti
01/2012-05/2012: Inteligentna energije Europe (IEE) 03/2012-06/2012: Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)
05/2012-09/2012: Program za poduzetništvo i inovacije (EIP) - CIP EKO INOVACIJE.

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17