Izvlaštenje

Nekretnina se može izvlastiti kada je to potrebno radi gradnje građevina ili izvođenje radova u

interesu Republike Hrvatske i kada se ocjeni da će se korištenjem nekretnine u novoj namjeni postići veća korist od one koja se postizala korištenjem nekretnine na dosadašnji način. Izvlaštenje vrši vlast zbog javnog interesa uz sporazumno utvrđenu naknadu ili u zamjenu za odgovarajuće zemljište na nekom drugom mjestu. Odluku o tome da je određen zahvat u interesu Republike Hrvatske donosi Vlada RH na prijedlog korisnika izvlaštenja, a uz pribavljeno mišljenje skupštine županije ili Skupštine Grada Zagreba.

Izvlaštenje se može provesti u korist pravne ili fizičke osobe radi:

- gradnje infrastrukture - prometne, telekomunikacijske, energetske, vodoprivrede i dr., 
- zgrada za zdravstvo, kulturu prosvjetu
- industrijskih, energetskih i prometnih građevina; 
- zgrada i građevina za vojsku, policiju i pravosuđe;
- građevina i radova za eksploataciju rudnog blaga i mineralnih sirovina.
Izvlaštenje se može provesti samo ako su izgradnja građevine ili planirani radovi u skladu s prostornim planom.

Potpunim izvlaštenjem prestaju sva prava prethodnog vlasnika na toj nekretnini uključujući zgrade i druge građevine na izvlaštenom zemljištu. Nepotpunim izvlaštenjem ograničava se pravo vlasništva na nekretnini (služnost i zakup). Za izvlaštenu nekretninu vlasniku će se sporazumno odrediti naknada koja je u pravilu nekretnina odgovarajuće tržišne vrijednosti, koja omogućuje iste uvjete korištenja te koja se nalazi na području istog grada ili općine.

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna