Katastar zemljišta

Katastar zemljišta sadrži podatke o zemljištu - položaju, obliku, površini, načinu iskorištavanja,
proizvodnim sposobnostima, katastarskom prihodu i korisniku. Zemljište je u katastru zemljišta označeno posebnim brojem (k.č.br.). i nazivom katastarske općine (k.o.). Oznake katastarskih čestica u zemljišnoj knjizi moraju biti sukladne s njihovim oznakama u katastru zemljišta i katastarskim planovima.

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna